ALGEMENE VOORWAARDEN Vini Fratelli Ranft (Ponas Travel BVBA)

TOEPASSINGSGEBIED: Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Ponas Travel bvba en de klant afgesloten overeenkomsten. Door het plaatsen van een bestelling en/of afsluiten van een overeenkomst erkent de klant dat deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden, met uitsluiting van en voorrang hebbend op eventuele andersluidende door de klant opgegeven algemene aankoopvoorwaarden of bedingen. Van deze algemene verkoopsvoorwaarden kan slechts afgeweken worden met het schriftelijk akkoord van Ponas Travel bvba. In voorkomend geval blijven alle algemene verkoopsvoorwaarden waarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken onverminderd van kracht.

 

OFFERTES/BESTELLINGEN/ORDERBEVESTIGINGEN: Behoudens andersluidende uitdrukkelijke en schriftelijke bepaling, zijn de aanbiedingen of offertes steeds vrijblijvend en kunnen ze op elk ogenblik worden herzien door ANVERRES tot de schriftelijke bekrachtiging van de bestelling door de klant. Deze bekrachtiging gebeurt door het akkoord van de klant met alle voorwaarden van de offerte. Eens de offerte wordt aanvaard, heeft ze voorrang op alle andere afspraken tussen partijen. Bij het ontbreken van een offerte zijn partijen verbonden door de schriftelijke aanvaarding van de bestelling of door de levering of de uitvoering van de prestaties.

 

LEVERINGSTERMIJNEN: Leveringstermijnen worden behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding, slechts ten indicatieve titel opgegeven. Ponas Travel bvba heeft het recht de levering op te schorten en/of de overeenkomst te annuleren, in geval de klant in gebreke is gebleven zijn verplichtingen krachtens een met Ponas Travel bvba afgesloten overeenkomst na te komen. Bij niet naleving van een uitdrukkelijk opgegeven leveringstermijn zal de klant geen enkel recht op schadevergoeding kunnen laten gelden, doch enkel kunnen overgaan tot annulering van het niet uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst indien Ponas Travel bvba binnen de twee maanden na ontvangst van een ingebrekestelling niet tot levering zou zijn overgegaan. De klant zal dit recht enkel kunnen uitoefenen op voorwaarden dat de vertraging niet aan hem toe te schrijven is, met dien verstande dat de opgegeven leveringstermijn wordt opgeschort, indien de vertraging in de levering te wijten is aan onvoorziene gebeurtenissen of gevallen van overmacht die Ponas Travel bvba of haar leveranciers zouden treffen. Ponas Travel bvba heeft het recht om tot gedeeltelijke levering over te gaan. In geval van gespreide levering zal elke deellevering afzonderlijk kunnen worden gefactureerd.

 

AFNAME: Door de klant bestelde goederen dienen steeds volledig afgehaald en volledig betaald te worden. Indien de klant in gebreke blijft diens afnameverplichting na te komen, is de prijs van de niet-afgehaalde goederen verschuldigd. Dit bedrag is door de klant verschuldigd ongeacht of Ponas Travel bvba door de niet-afname van de goederen ook daadwerkelijk schade lijdt. De klant is verplicht het gekochte goed af te nemen binnen de daartoe in de overeenkomst opgenomen leveringstermijnen. Indien geen leveringstermijn is bepaald zal Ponas Travel bvba de klant voorafgaand schriftelijke in gebreke stellen en een termijn opgeven waarbinnen de levering dient te worden afgenomen. Het hierboven bepaalde laat het recht van Ponas Travel bvba onverlet om de prijs van de niet-afgehaalde goederen te cumuleren met een eventuele schadevergoeding of kosten.

 

PRIJZEN: De prijs bedongen tussen partijen zal slechts gelden voor de bestelde hoeveelheden. Als prijs geldt deze welke van kracht is op het ogenblik van de levering. In geval de opgegeven prijzen of taksen tussen de datum van het aangaan van de overeenkomst en/of orderbevestiging en de datum van levering van de verkochte producten om welke reden dan ook zouden gestegen zijn, zal Ponas Travel bvba het recht hebben deze prijsverhoging aan de klant door te berekenen. Indien de prijsverhoging meer bedraagt dan 7,5% van de opgegeven prijs, zal de klant het recht hebben de overeenkomst te annuleren zonder evenwel enige schadevergoeding van Ponas Travel bvba te kunnen vorderen. Prijzen zijn in euro en exclusief 21% btw.  

 

BETALINGEN: Behoudens andersluidend beding zijn alle facturen van Ponas Travel bvba betaalbaar op factuurdatum. De ontvangst van de goederen en de factuur geldt als van rechtswege overeenkomstig art. 1139 van het Burgerlijk Wetboek als ingebruikstelling zonder de vereiste van enige akte als ingebrekestelling. Elke niet binnen de 10 dagen na ontvangst schriftelijk geprotesteerde factuur wordt geacht definitief aanvaard te zijn. Op elk op de vervaldag onbetaald gebleven bedrag zal van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning vanaf de vervaldag tot ontvangst van de betaling een verwijlintrest verschuldigd zijn van 10 % per jaar vanaf factuurdatum. Elk na vervaldag onbetaald gebleven bedrag zal bovendien verhoogd worden met een forfaitair bedrag gelijk aan 10 % van het factuurbedrag, met een minimum van 75,- euro per onbetaalde factuur en een maximum van 5.000 € euro per onbetaalde factuur. Onder voorbehoud van toepassing van de vermelde bepaling zal Ponas Travel bvba in het geval dat de klant zijn financiële verplichtingen niet nakomt of indien de financiële toestand van de klant laat vermoeden dat hij deze niet zal kunnen nakomen, naar haar keuze:

 

  1. a) onmiddellijke betaling kunnen eisen van alle gefactureerde bedragen, ongeacht hun vervaldag;
  2. b) alle verder leveringen afhankelijk kunnen stellen van betaling bij levering of het verstrekken van een bankwaarborg;
  3. c) alle bestaande overeenkomsten kunnen annuleren door middel van een eenvoudige kennisgeving aan de klant die, in voorkomend geval Ponas Travel bvba zal toelaten alle reeds geleverde producten terug te nemen op de plaats waar zij zich bevinden tegen afgifte van een kredietnota gelijk aan de verkoopprijs verminderd met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 40% van de verkoopprijs van de producten.

 

AANSPRAKELIJKHEID: De aansprakelijkheid van Ponas Travel bvba zal in ieder geval beperkt zijn tot tweemaal de verkoopprijs van het product dat de schade heeft veroorzaakt wat ook de oorzaak, de aard of het voorwerp is van de vordering die ertoe strekt de aansprakelijkheid van Ponas Travel bvba in het gedrang te brengen.

 

LEEFTIJDSRESTRICTIE: Gezien de wettelijke minimumleeftijd voor de aankoop van alcohol bepaald is op 16 jaar en voor sterke dranken op 18 jaar, is het ten strengste verboden wijn of andere alcoholhoudende dranken te bestellen voor of te leveren aan personen die niet aan deze leeftijdsvoorwaarden voldoen. Bestellingen en leveringen bij Ponas Travel bvba kunnen enkel plaatsvinden indien aan de wettelijke leeftijdsvoorwaarden voldaan wordt. Door het plaatsen van de bestelling verklaart de klant dan ook aan de wettelijke leeftijdsvoorwaarden te voldoen. Indien er twijfel mocht bestaan over de leeftijd van de klant of diens afnemers op het moment van bestelling, levering of afhaling, kan aan de klant een identiteitskaart of enig ander bewijs van leeftijd gevraagd worden. Indien de klant Ponas Travel bvba niet afdoende toelaat te verifiëren dat de klant of diens afnemer weldegelijk de minimumleeftijd van 16 of 18 jaar heeft bereikt, behoudt Ponas Travel bvba zich het recht voor om de levering op te schorten, dan wel te allen tijde de bestelling te annuleren.

 

EIGENDOMSVOORBEHOUD: Tussen partijen wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, in afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek, de eigendomsoverdracht van het verkochte materiaal slechts zal plaatsvinden na volledige betaling van de overeengekomen prijs, in hoofdsom, eventuele intresten en kosten inbegrepen. In alle gevallen is Ponas Travel bvba gerechtigd de goederen ten aanzien van welke het eigendomsvoorbehoud geldt, terug te nemen. Voor zoveel als nodig wordt Ponas Travel bvba geacht door de klant gemachtigd te zijn deze goederen weg te (doen) halen daar waar deze zich bevinden. De klant geeft Ponas Travel bvba toestemming haar bedrijfsterreinen, magazijnen, fabriekshallen, e.d. te betreden met het oog op de uitoefening van het eigendomsvoorbehoud. Indien het recht van het land van bestemming van de gekochte goederen verdergaande mogelijkheden kent tot het eigendomsvoorbehoud dan hierboven is bepaald, geldt tussen partijen dat deze verdergaande mogelijkheden geacht worden ten behoeve van Ponas Travel bvba te zijn bedongen. Het is de klant verboden om zekerheden aan derden te verschaffen of te vervreemden wanneer er op de goederen nog een eigendomsvoorbehoud rust.

 

PRIVACYBELEID: Ponas Travel bvba hecht belang aan de privacy van de klant. Het is mogelijk dat bij het gebruik van de website of het plaatsen van een bestelling de klant om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van het afwikkelen van de bestelling en levering, het klantenbeheer en om u op de hoogte te houden van activiteiten en acties van Ponas Travel bvba. De klant kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van diens gegevens inzake direct marketing. Daartoe dient de klant zich te richten tot Ponas Travel bvba – Hutsepotstraat 18 – 9052 Zwijnaarde of via e-mail ([email protected]). Persoonsgegevens van de klant worden nooit doorgegeven aan derden. Conform de geldende wetgeving beschikt de klant over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan de klant via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Ponas Travel bvba op bovenvermelde coördinaten, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van diens persoonsgegevens. Indien nodig kan de klant verzoeken de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

 

ALGEMENE BEPALINGEN: Deze algemene verkoopsvoorwaarden doen geen enkele afbreuk aan de uitoefening door Ponas Travel bvba van alle andere haar toekomende wettelijke of contractuele rechten. De ongeldigheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden doet geen enkele afbreuk aan de toepassingen van de andere bepalingen. Behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepalingen vallen alle betwistingen m.b.t. de onderhavige voorwaarden of eraan onderworpen bestellingen, onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken te Oost-Vlaanderen, afdeling Gent.