Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van deze website. U dient deze belangrijke informatie aandachtig te lezen vooraleer u de website verder gebruikt.

Vini Fratelli Ranft verkoopt geen alcoholische dranken, zoals wijnen en spiritualiën, aan personen onder de achttien (18) jaar. Vini Fratelli Ranft verkoopt enkel aan natuurlijke personen ouder dan achttien (18) jaar. Vooraleer u de website gebruikt, dient u te bevestigen dat u ouder bent dan achttien (18) jaar.

 1. Algemeen
  • Je bezoekt een website (webshop) van Vini Fratelli Ranft (Ponas Travel bvba, KBO 0440.201.341, met zetel te Hutsepotstraat 18, 9052 Zwijnaarde).
  • Deze voorwaarden zijn exclusief van toepassing op de website beschikbaar op www.vinifratelliranft.be en op jouw toegang en/of gebruik ervan.
  • Deze website kan hyperlinks naar andere websites, applicaties of webpagina’s van derden bevatten of daar op enigerlei wijze naar verwijzen. VFR heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites, applicaties of webpagina’s en is in geen geval en op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan en levert in dit verband geen enkele garantie. Het plaatsen van links in of op deze website door VFR houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites, applicaties of webpagina’s.
  • Deze gebruiksvoorwaarden zijn dan ook niet van toepassing op de inhoud of het gebruik van deze websites, applicaties of webpagina’s en dekken op geen enkele wijze het gebruiksbeleid van andere dienstverleners waarvan je op of via deze website gebruik kan maken.
  • Door deze website te bezoeken/gebruiken geef je aan in te stemmen met deze gebruiksvoorwaarden. Voor zover je producten aankoopt via onze website hebben de bepalingen van onze algemene (verkoops)voorwaarden, waardoor je desgevallend gebonden bent, voorrang in geval van tegenstrijdigheid met deze gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden gelden onverminderd de toepassing van onze algemene (verkoops)voorwaarden en onze privacy policy.
  • Wij behouden ons het recht voor deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen. Deze wijzigingen zullen van toepassing zijn op uw toegang tot en/of gebruik van deze website na dergelijke wijziging(en). Blijvend gebruik van de website zal worden beschouwd als aanvaarding van de gewijzigde of nieuwe voorwaarden.

 

  • Gebruik van de website
  • Je bevestigt en verklaart deze website te gebruiken als een goede huisvader en aanvaardt dat je verantwoordelijk en aansprakelijk bent voor elk gebruik ervan (bv. het verrichten van een transactie en/of plaatsen van een bestelling op de website).
  • Je bent ertoe gehouden de website enkel te gebruiken voor legitieme doeleinden. De informatie die je eventueel zelf plaatst op de website (zo mogelijk) moet volledig, correct, concreet en redelijkerwijs relevant zijn, mag geen virussen bevatten of andere malware die technische fouten of niet toegestane interventies doen ontstaan op de website of op enigerlei wijze schadelijk zijn voor de systemen van VFR en/of voor (persoons)gegevens van jou of andere gebruikers van de website, mag niet in strijd zijn met de geldende (Belgische en Europese) wetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (hierna: “AVG”) en Boek VI Wetboek Economisch Recht en mag geen inbreuk maken op rechten van derden, waaronder maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten. Je dient VFR in hoofdsom, interesten en (gerechts- en advocaten)kosten te vrijwaren tegen elke vordering in dit verband.
  • Je dient over een degelijke en stabiele internetverbinding en performante hardware en software te beschikken die geschikt is voor (de diensten van) de website. Je dient tevens over een voldoende adequate en recente antivirus, antispyware- en firewallbescherming op jouw systemen te beschikken.
  • Voor het geval de systemen van VFR, van haar partners, dienstverleners, leveranciers en/of van andere gebruikers, klanten of websitebezoekers schade zouden lijden door uitwisseling van computervirussen of andere schadelijke bestanden, bent enkel jij integraal en onbeperkt aansprakelijk ten aanzien van VFR en zal je VFR integraal, onbeperkt, in hoofdsom, interesten en (gerechts- en advocaten)kosten vrijwaren tegen elke vordering van derden (met inbegrip van partners, dienstverleners, leveranciers en klanten/gebruikers van VFR) die hierdoor schade zouden lijden.
  • VFR heeft het recht om jou, eenzijdig en zonder voorafgaande ingebrekestelling, de toegang tot de website (of een gedeelte ervan) te ontzeggen en/of de overeenkomst met jou onmiddellijk te beëindigen, namelijk in geval je je op enigerlei wijze niet houdt aan de huidige gebruiksvoorwaarden, de algemene (verkoops)voorwaarden, de privacy policy van VFR en/of de andere bepalingen van de overeenkomst met VFR. In voorkomend geval is VFR op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die jij hierdoor zou lijden.

 

 1. Informatie en inhoud – beschikbaarheid
  • VFR tracht ervoor te zorgen dat alle informatie en inhoud op de website, in de meest ruime zin van het woord, met inbegrip van foto’s, videobestanden, teksten, omschrijvingen, specificaties etc., juist, volledig en up-to-date is. Ondanks onze inspanningen kunnen er zich onjuistheden voordoen waarvoor VFR geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt.
  • VFR tracht ervoor te zorgen dat de website 24 uur per dag toegankelijk en beschikbaar is doch kan dit niet garanderen. VFR kan niet uitsluiten dat er storingen, onderbrekingen of technische fouten opduiken die de toegang tot de website beperken of verhinderen.
  • De informatie op de website is van algemene aard en indicatief, is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, kan nooit als een persoonlijk advies of contractuele (resultaats)verbintenis worden beschouwd en kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of beëindiging van de overeenkomst met VFR. De informatie op de website is beschikbaar in de staat zoals geraadpleegd zonder dat hierbij enige garanties geleverd worden. Het gebruik van de website en van de erin opgenomen informatie gebeurt dan ook uitsluitend op je eigen risico en verantwoordelijkheid. Je erkent en aanvaardt dat de verbintenissen van VFR i.v.m. de werking, beveiliging en de inhoud van de website louter inspanningsverbintenissen zijn.
  • VFR behoudt zich het recht voor om de inhoud, informatie, voorstelling, toegankelijkheid en/of beschikbaarheid van eender welk onderdeel van deze website te allen tijde te verwijderen, wijzigingen, verbeteren en/of actualiseren.

 

 1. Verwerking van persoonsgegevens
  • VFR draagt zorg voor jouw privacy en handelt hierbij in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens (met inbegrip van de GDPR). Op de verwerking van jouw gegevens door VFR is onze privacy policy van toepassing.

 

 1. Intellectuele eigendom
  • Deze website, onderdelen ervan en alle informatie en/of inhoud op, verbonden aan en/of gegenereerd door de website, waaronder maar niet beperkt tot alle teksten, afbeeldingen, logo’s, grafieken, formules, videobestanden, geluidsbestanden, HTML-codes, software, databanken, de vormgeving of enige andere creatie, inhoud of informatie op of gerelateerd aan de website, behoren tot de exclusieve intellectuele eigendom van VFR of haar licentiegevers.
  • Met andere woorden is het je te allen tijde (ook voor of na beëindiging van de overeenkomst met VFR) verboden de website (of onderdelen ervan), inclusief alle informatie verbonden aan of gegenereerd door de website en/of de inhoud ervan, op enigerlei wijze te reproduceren of mede te delen aan het publiek zonder de schriftelijke en voorafgaande toestemming van VFR of haar licentiegevers.
  • Niets in deze gebruiksvoorwaarden kan worden geïnterpreteerd als zijnde een overdracht of licentie van of m.b.t. de intellectuele eigendomsrechten van VFR of haar licentiegevers aan jou.
  • Je erkent en aanvaardt dat de informatie of inhoud op de website het voorwerp kan uitmaken van bescherming door (intellectuele eigendoms)rechten van derden. Je verklaart deze rechten te zullen eerbiedigen en VFR integraal, in hoofdsom, interesten en (gerechts- en advocaten)kosten te vrijwaren voor eventuele door jou gemaakte inbreuken op deze rechten.

 

 1. Aansprakelijkheid
  • VFR is op geen enkele wijze aansprakelijk voor:
  • de kwaliteit, volledigheid, juistheid, geschiktheid, beschikbaarheid of vorm van de informatie op of gegenereerd door de website of door andere (externe) websites of applicaties waarnaar via (zelfs toegestane) hyperlinks op de website wordt verwezen;
  • enige beslissing genomen of handeling gesteld door jou op basis van de inhoud of informatie op de website;
  • eventuele storingen, onderbrekingen, technische fouten, verkeerde technische manoeuvres, niet toegestane interventies (m.i.v. hackers), virussen etc. op de website;
  • (het functioneren en/of de beschikbaarheid van) software en/of applicaties van derden of de gevolgen ervan voor het gebruiken van de website;
  • indirecte schade, onrechtstreekse schade of gevolgschade (waaronder maar niet beperkt tot tijdsverlies, verlies van een kans, winstderving, verlies van inkomsten, emotionele schade etc.);
  • een lichte fout anders dan opzet of een met opzet gelijk te stellen zware fout;
  • gevallen van overmacht.
  • VFR kan in geen geval hoofdelijk of in solidum met derden gehouden zijn enige schade te vergoeden.
  • In ieder geval is de aansprakelijkheid van VFR, zowel voor directe als indirecte schade, zelfs in geval van materiële schade, beperkt tot het laagste van volgende bedragen: (i) het bedrag aangerekend aan jou als (gebeurlijke) klant voor de aankoop van producten via de website, (ii) de vergoedingen die door VFR in het kader van de overeenkomst met jou werden ontvangen voor  of i.v.m. de (online) verkoop van onze producten en/of (iii) het bedrag waarvoor VFR verzekerd is bij haar BA-verzekeraar(s), met de maxima per schadegeval zoals bepaald in haar relevante BA-verzekeringspolis(sen).
  • Je dient VFR integraal in hoofdsom, interesten en (gerechts- of advocaten)kosten te vrijwaren voor elk verhaal van derden in verband met of op enigerlei wijze voortvloeiend uit jouw bezoek en/of gebruik van deze website.

 

 1. Klachten
  • Klachten voortvloeiend uit het gebruik van deze website of de toepassing van deze gebruiksvoorwaarden kan je rapporteren aan VFR via e-mail: [email protected] en/of via de gegevens vermeld in onze klachtenregeling.

 

 1. Toepasselijk recht
  • Deze gebruiksvoorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht.
  • Voor elk geschil dat zou kunnen ontstaan inzake (de interpretatie of toepassing van) deze gebruiksvoorwaarden of voortvloeiend uit enigerlei gebruik van deze website zijn enkel de rechtbanken van Gent, afdeling(en) Gent bevoegd.